Werkwijze bij behandeling: Doeltreffend, feedback- en cliëntgericht 

In alle fasen van de behandeling staat een doelgerichte en feedback gerichte samenwerking centraal. Uw inbreng doet ertoe en is medebepalend voor het verloop van het traject. Tijdens alle fasen van de behandeling wordt u hier actief op bevraagd.
Fase 1: kennismaken
De eerste kennismaking vindt vaak plaats via een telefoon gesprek. Er wordt kort gesproken over de reden van aanmelding en met wie u wilt komen. Ook spreken we vast kort over de financiële kwesties (indicaties, verzekering, verloop van facturering). Via een bevestigingsmail wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In de mail vindt u de link naar deze website: www.zeilenopdewind.nl waar u alle informatie over de werkwijze, privacy en klachtenregeling al kunt lezen. Zo kunt u goed voorbereid naar het kennismakingsgesprek komen.  De psycholoog verwijst de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag.  zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid. Tijdens een eerste persoonlijk kennismakingsgesprek wordt uw hulpvraag verder verduidelijkt en een eerste verkenning gedaan van uw omstandigheden, klachten en wensen met betrekking tot de behandeling. Er wordt ingeschat of er meer onderzoek of  verdere kennismakingsgesprekken nodig zijn alvorens tot passende behandeling overgegaan kan worden. -Meer onderzoek kan zijn in de vorm van een Systeem taxatie, individuele diagnostiek of een veiligheid/risicotaxatie.   -Verdere kennismaking kan zijn in de vorm van  extra gesprekken  met ouders en kinderen los van elkaar, of dat er nog andere belangrijke betrokkenen gesproken kunnen worden die bij de behandeling een rol kunnen spelen. Na het kennismakingsgesprek  ontvangt u een korte opdrachtbevestiging via de mail met de overeengekomen vervolgstappen.
Fase 2:  Opstellen, uitvoeren en evalueren van een systemisch behandelplan waarin alle betrokken partijen rondom de cliënt worden betrokken
Na de fase van kennismaking  volgt een advies voor het vervolg van de behandeling. In een behandelovereenkomst worden de behandeldoelstellingen en behandelacties omschreven. Deze worden schriftelijk vastgelegd in een behandelvoorstel en getekend voor akkoord in een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst wordt gedeeld met alle ter zake doende partijen. Hiermee worden bedoeld:  a) Formeel betrokken partijen als wettelijk gezaghebbenden (ouders/voogden).  verwijzers in de vorm van huisarts of gemeente worden geïnformeerd over dat gedeelte van de behandelovereenkomst welke voor hen relevant en ter zake doende is om hun goede hulpverlenerschap vorm te geven. In het behandelplan staat duidelijk welke delen dit betreft en welke niet zullen worden gedeeld. b) Alle door de client gewenste bij de inhoudelijke behandeling betrokkenen, bijvoorbeeld niet gezaghebbende ouders, professionele opvoeders, gezinsvoogden , brusjes etc  Na ondertekening van het behandelvoorstel wordt gestart met de uitvoering van de gegeven adviezen voor vervolg.
Fase 3 Uitvoering geïndiceerde evidence based behandeling.
Aan de slag! Tijdens de uitvoering van de behandeling wordt actief aandacht gegeven aan het evalueren van het verloop van de behandeling: Zijn we op koers, werkt het wat we doen? De voortgang met eventuele wijzigingen in het behandelplan kunnen elke bijeenkomst worden besproken. Periodiek vindt er een formelere evaluatie plaats waarin de voortgang op behandeldoelen en eventuele bijstelling hiervan kunnen worden gedaan. Alle voortgang met eventuele wijzigingen in het behandelplan wordt vastgelegd in het dossier. De psycholoog vraagt ook actief naar ervaringen van de client over het functioneren van de psycholoog in de relatie met de client en de wijze waarop de zorg geboden wordt. Er wordt structureel aandacht besteed aan de elementen van bejegening, samenwerking en gewenste uitvoering van zorg. Tijdens de periodieke formele evaluatie wordt client tevredenheid apart vastgelegd met een kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst. 
Fase 4: Afronding
De psycholoog bespreekt met de client (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef de psycholoog hierover gericht advies. De psycholoog informeert de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de client hier bezwaar tegen maakt. evaluatie op behandeldoelen en Client tevredenheid wordt apart vastgelegd met een vragenlijst.  Voortijdige beëindiging behandelovereenkomst  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: 
  • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; behandeldoelen zijn vroegtijdig bereikt of blijken niet meer relevant. Ook kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden waardoor overeengekomen behandeldoelen geen prioriteit hebben. Voor eventuele hervatting zal een nieuw behandeltraject opgestart worden.
  • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken; de psycholoog vraagt nadrukkelijk om argumentatie van de client hoe hij/zij tot deze beslissing is gekomen en noteert deze in het dossier. Indien de client een andere vorm van hulpverlening wenst spant de psycholoog zich in een passende doorverwijzing te realiseren.
  • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven en geeft hierbij kort inhoudelijke onderbouwing:
a) Client houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; b) De psycholoog is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de psycholoog, de psycholoog niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties die gedurende het behandeltraject aan de orde zijn gekomen door (of latent aanwezig en niet eerder zichtbaar of nieuwe contra indicaties zoals onvoorziene veranderende levensomstandigheden.) De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen psycholoog en de cliënt.  Zeggenschap Minderjarigen 12-16 jaar De toestemming van de ouders die het gezag over uitoefenen of van zijn voogd is naast instemming van de client zelf vereist. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. (uitzondering op dit inzagerecht geldt wanneer de psycholoog van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliënten rechten indruist tegen het belang van de client).De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien 1.dit nodig is om ernstig nadeel voor de client te voorkomen. 2. de client ook na de weigering van de toestemming van de ouders, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.