Therapie op maat

Therapievormen

Zeilen op de Wind biedt verschillende  therapievormen aan zodat er een voor je op maat gemaakte therapie kan worden gegeven.

 • Emotion Focused Therapy
 • Compassion Focused Therapy
 • Systeem / relatie-gezinstherapie 

 

Actief en ervaringsgericht aan het werk

In alle therapie vormen wordt  actief, ervaringsgericht systematisch en methodisch gewerkt. Het is meer dan alleen maar praten over je problemen en gevoelens. Zelf ga je – alleen of samen met de belangrijke betrokkenen in je leven-  actief aan de slag om het ervaren probleem in een nieuw daglicht te zetten. Dat is niet altijd makkelijk.

Effect van therapie

Met behulp van verschillende soorten werkvormen worden  behulpzame en niet behulpzame patronen -in gedrag, gedachten en gevoelens -bij jezelf en tussen jou en de mensen in je leven helderder. Zo wordt je je bewust van de patronen waar je onbewust in vastloopt. In dit nieuwe bewuste moment ontstaat er ruimte om te kunnen kiezen voor het gedrag dat jij wel graag wilt en past bij wie jij graag wilt zijn. Hierdoor kun je het soort leven opbouwen dat jij -samen met de mensen om je heen- wilt leiden. 

Hoe?

Voor een therapeutisch traject wordt altijd -na een periode van kennismaking – een behandelovereenkomst afgesloten. Zo is voor iedereen helder waar jij -en de betrokkenen in je leven- verandering wilt en hoe hieraan gewerkt zal worden. Tijdens het verloop van de behandeling wordt samen met jou actief de voortgang bewaakt en geëvalueerd. Jouw ervaringen over de inhoud, de voortgang van de behandeling én de behandelaar zijn hierin belangrijke informatiebronnen. 

Emotion Focused Therapy

Wat is Emotion Focused Therapy?  

EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie. In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De therapeut neemt de hele persoon in aanmerking en is steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. EFT is echt anders dan de therapieën tot nu toe. EFT is meer procesgericht en meer gericht op het ervaren in het hier en nu dan op het ‘praten over’. Het is een intense manier van werken, omdat de emoties worden opgeroepen en ervaren op het moment zelf.

Voor wie is Emotion Focused Therapy?

EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling. De therapie wordt immers precies afgestemd op de persoon van de cliënt. EFT wordt bijvoorbeeld ingezet voor cliënten met een depressie, psychotrauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een onderontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties zal de nadruk eerder liggen op emotieregulering. EFT kan zowel individueel worden ingezet als systemisch.

Welke effecten geeft Emotion Focused Therapy? 

 • Mensen komen niet alleen van hun klachten af, maar gaan beter functioneren op alle levensgebieden.
 • Versterkt emotionele intelligentie bij, verhoogt kwaliteit van leven
 • Komt snel tot de kern van het probleem, goed kortdurend in te zetten
 • Vitaliserend voor cliënt en therapeut
 • Mensen komen – vaak sinds lange tijd – weer in contact met primaire adaptieve emoties, waardoor een totaal ander perspectief ontstaat en de richting direct duidelijk wordt.

Compassion Focused Therapy

Wat is Compassion Focused Therapy? 

De sleutel is dat we leren het leven met mededogen tegemoet te treden. Het lijden zelf is niet altijd te vermijden, maar je kunt wel leren het met mildheid te dragen. Het verzetten tegen het lijden, wat een hele normale menselijke reactie is, brengt vaak juist extra lijden met zich mee. In compassion focused therapy leer je je eigen reactiepatronen in tijden van moeilijke omstandigheden(h)erkennen. Je leert nieuwe manieren om juist de moeilijke momenten met vriendelijkheid voor jezlef, anderen en de omgeving te beantwoorden.

Voor wie is Compassion Focused Therapy?

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen tot bloei te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. Veel mensen met langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet). Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren. Therapie of training gericht op ontwikkelen van compassie is voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met pijn, stress of lijden, in welke vorm ook; of dit nu speelt op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied.

Systeemtherapie

Wat is Systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Voor wie kan systeem therapie helpend zijn?

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Bijvoorbeeld dat een gezin uit balans raakt door relatieproblemen van de ouders of dat naasten ook (psychische) klachten ontwikkelen.

Verschillende vormen van Systeemtherapie

 • In een individueel traject kunnen enkele gesprekken gevoerd worden met belangrijke personen die betrokken zijn bij niet behulpzame en behulpzame patronen.
 • Relatietherapie — bij problemen tussen partners in het vormgeven van hun onderlinge liefdesrelatie of bij het uit elkaar gaan.
 • Ouderbegeleiding  bij problemen bij en tussen partners in het vormgeven van hun ouderrol. Innerlijke en onderlinge conflicten bij het vormgeven van een dagelijkse opvoedingsomgeving voor een of meerdere kinderen.
 • Gezinstherapie bij problemen in het gezinsfunctioneren. bijv bij nieuw samengestelde gezinnen.

Wat is het effect van systeemtherapie?

 • Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem.
 • Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten.
 • Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op.
 • Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Een bijzonder systeem: Lichte verstandelijke beperking -ouders én de zorginstelling

Vanuit mijn expertise als behandelaar binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bied ik ook  therapie trajecten aan voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dergelijke trajecten wordt bij individuele therapie actief het netwerk van  de aanwezige ondersteuners (ouders, verwanten en begeleiders) systemisch  betrokken. Tijdens een kennismaking kan gezamenlijk gezocht worden naar de best passende en meest gewenste ondersteuning.