Voor meer informatie, het maken van een kennismakingsgesprek of aanmelden voor een van de trainingen kunt u contact opnemen met mij, Marleen Laroy:

[email protected]
of  06‍-54 757 969

Contact

Bereikbaar en beschikbaar

Ik ben op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar. Spreek bij geen gehoor duidelijk de voicemail in met je naam en telefoonnummer. Ik bel dan op dezelfde of hooguit de volgende werkdag terug.  

Tijdens de lopende behandeling kunnen aanvullende individuele afspraken gemaakt over incidentele benodigde beschikbaarheid bij crisissituaties. Deze crisissituaties worden samen met jou als client duidelijk omschreven en vastgelegd in het dossier. Inzet bij crisissituaties worden als behandelsessie genoteerd en in rekening gebracht.

De behandeling vindt plaats in de praktijk in het Klokhuys Boekelo. Het is mogelijk om in onderling overleg op een andere locatie behandeling of training te geven. Dit kan bij je thuis zijn, bij een andere professionele zorgaanbieder zijn, of op een buitenlocatie. 

Persoonlijke gegevens

 • Naam psycholoog: drs. Msc. Marleen Laroy
 • SKJ registratie: Master psycholoog 130003301
 • Overige kwalificaties: psycholoog NIP 137149, BAPD, VMBN 2013447 MBSR/MBCT, Compassietrainer MBCL, Apanta EFT therapeut level I en II, systeemtherapeut NVRG
 • Basisopleiding: Psychologie, Systeemtherapie
 • AGB code persoonlijk: 94101482

Praktijkinformatie

 • Praktijknaam: Zeilen op de Wind – Psychologie Systeemtherapie Training en Advies
 • E-mailadres: [email protected]
 • KVK: 59067020
 • AGB code praktijk: 94062442
 • Beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: AON
 • Locatie: Klokhuys Boekelo,
  Boekelose Stoomblekerij 45, 7548ED Boekelo.
 • IBAN:  NL97 INGB 0006327524 

Werkwijze

Persoonsgericht, doeltreffend, doelmatig en duidelijke feedback 

De eerste kennismaking vindt vaak plaats via een telefonische aanmelding. Er wordt kort gesproken over de reden van aanmelding en met wie je wilt komen. Ook verkennen we de financiële zaken in verband met indicaties, verzekering en facturering.

Met een afspraakbevestiging word je uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Lees voor dit gesprek  alle informatie over het aanbod, de werkwijze, privacy en klachtenregeling al eens goed door op de website. Als je binnen de jeugdzorg hulp zoekt voor je gezin of kind dan kun je ook meer lezen in het meest actuele kwaliteitsstatuut jeugdzorg:  klik hier voor het meest actuele kwaliteitsstatuut en de algemene voorwaarden Zo kun je goed voorbereid naar het kennismakingsgesprek komen. 

Ik verwijs je terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies– als ik geen passend aanbod heb op je zorgvraag omdat het een ander werkterrein betreft of  een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid vereist.

Kennismaken

Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag verder verduidelijkt. We staan stil bij een eerste verkenning van de omstandigheden en wensen met betrekking tot de behandeling. Ingeschat wordt of er meer onderzoek nodig is – Systeem taxatie, individuele diagnostiek, veiligheid/risicotaxatie-  of dat er aanvullende kennismakingsgesprekken nodig zijn voordat de passende behandeling kan worden gestart.

Verdere kennismaking kan zijn in de vorm van extra gesprekken met partners apart, ouders en kinderen los van elkaar, of aanvullende gesprekken met belangrijke betrokkenen die bij de behandeling een rol kunnen spelen.

Na het eerste kennismakingsgesprek ontvangt u een korte opdrachtbevestiging via de mail met de overeengekomen vervolgstappen in de fase van kennismaking.

 Behandelplan

Na de fase van kennismaking en voor de start van de behandeling  wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten waarop samen de voortgang bewaakt en geëvalueerd kan worden. Een systemisch behandelplan wordt opgesteld waarin alle betrokken partijen worden meegenomen.

Behandelovereenkomst

De geformuleerde behandeldoelstellingen en -acties worden schriftelijk vastgelegd in een behandelvoorstel en getekend voor akkoord in een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst wordt gedeeld met o.a en indien relevant:

 • Formeel betrokken partijen als wettelijk gezaghebbenden (ouders/voogden).
 • Verwijzers in de vorm van huisarts of gemeente ( adolescent boven de 16 jaar).
 • Alle door de client gewenste bij de inhoudelijke behandeling betrokkenen zoals niet-gezaghebbende ouders, professionele opvoeders, gezinsvoogden, brusjes etc.
 • werkgever en /of bedrijfsarts

Behandeling

Na ondertekening van het behandelvoorstel wordt gestart met de behandelingen in de volgende stappen:

 1. Uitvoering
  Van de geïndiceerde evidence based behandeling.
 2. Evaluatie op behandeldoelen
  De voortgang en eventuele wijzigingen in het behandelplan kunnen elke bijeenkomst worden besproken. Periodiek vindt er een formelere evaluatie plaats waarin de voortgang op behandeldoelen en eventuele bijstelling  wordt gedaan. Alle voortgang en wijzigingen in het behandelplan wordt vastgelegd in het dossier.
 3. Toetsen client tevredenheid
  Dit is een integraal onderdeel van de behandeling. Als feedback vraagt ik gericht naar de ervaringen van de client over het functioneren van mij als psycholoog en de wijze waarop de zorg geboden wordt. Er wordt structureel aandacht besteed aan de elementen van bejegening, samenwerking en gewenste uitvoering van zorg. Tijdens de periodieke formele evaluatie wordt de client tevredenheid apart vastgelegd met een kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst.
 4. Afronding
  Ik bespreekt met jou (en eventueel naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies en informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Client tevredenheid wordt apart vastgelegd met een vragenlijst. 

 

Voortijdige beëindiging  

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

 1. Wij bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
 2. Behandeldoelen zijn vroegtijdig bereikt of blijken niet meer relevant. Ook kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden waardoor overeengekomen behandeldoelen geen prioriteit hebben. Voor eventuele hervatting zal een nieuw behandeltraject opgestart worden.
 3. Je geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat je geen sessies meer wil afspreken. Ik vraag dan wel nadrukkelijk om argumentatie van de client hoe je tot deze beslissing bent gekomen. Dit wordt ook opgenomen in het dossier. Als je een andere vorm van hulpverlening wenst spant ik mij in een passende doorverwijzing te realiseren.
 4. Ik geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven en geeft hierbij kort inhoudelijke onderbouwing:
  a) Je houdt je herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen ons;
  b) Ik ben van mening dat in verband met de problematiek en mijn competentie als de psycholoog, ik onvoldoende  bekwaam ben je te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties die gedurende het behandeltraject aan de orde zijn gekomen door , of latent aanwezig en niet eerder zichtbaar of nieuwe contra indicaties, zoals onvoorziene veranderende levensomstandigheden.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Zeggenschap minderjarigen 12-16 jaar

 • De toestemming van de ouders die het gezag over uitoefenen of van zijn voogd is vereist naast instemming van jezelf.
 • Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
 • Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Uitzondering op dit inzagerecht geldt wanneer de psycholoog van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliënt rechten indruist tegen het belang van de client.

De behandeling kan wel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd als:

 1. Dit nodig is om ernstig nadeel voor de client te voorkomen.
 2. De client ook na de weigering van de toestemming van de ouders, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. 

Kosten

Kosten therapie

Betaling

Maandelijks ontvang je een factuur voor de gevolgde sessies met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.  Hierbij gelden Algemene En Betalingsvoorwaarden. 

Onder de 18 jaar?

Ben je onder de 18 jaar, woon je in een Twentse gemeente,  en volg jij -alleen of samen met je familie- therapie op verwijzing van de huisarts, de gemeente of een gecertificeerde instelling? De kosten worden dan voor je vergoed via de gemeente Samen 14. Als gecontracteerde zorgaanbieder Samen 14 kom ik met jouw verwijzer tot een passende tariefstelling en regel de betalingen. Jij ontvangt geen facturen.

Kosten Advies

De kosten voor de inzet van behandelcoördinatie of systemische gedragswetenschapper worden binnen het dienstverleningsovereenkomst onderling afgestemd. De richtlijn van de gemeenten Samen 14 wordt gevolgd in het bepalen van het uurtarief.

Kosten mindfulness en compassietrainingen

Groepstraining

 • Kennismakingsgesprek 30 minuten.
 • 8 bijeenkomsten van 2 1/2 uur.
 • Stiltedag.
 • Trainingsmap met ondersteundende literatuur en oefeningen.
 • Audiobestanden met alle oefeningen.
 • De mogelijkheid om gedurende de 8 weekse trainingsperiode, ook buiten de bijeenkomsten om, vragen te stellen of indien nodig extra ondersteuning te krijgen van de trainer.

Persoonlijk Advies op Maat traject

 • Intakegesprek 60 minuten waarin klachten en de actuele persoonlijke werk- en leefsituatie worden verkend zodat de training zo optimaal mogelijk past in de eigen persoonlijke situatie.
 • Monitoren van klachten en persoonlijke ontwikkeling op basis van onderliggende in potentie aanwezige beschermende mechanismen. Persoonlijke ontwikkelscores op basis van wetenschappelijk onderzoek.
 • Persoonlijk verslag waarin op maat wordt gekeken naar de wijze waarop je in de periode na de training opgebouwde vaardigheden het best bij je passend kunt vasthouden en verder kunt ontwikkelen.
 • Persoonlijk eindgesprek 60 minuten waarin resultaten van het onderzoek persoonlijk  worden toegelicht en verder op maat worden gemaakt.
Heeft u elders al eerder coaching of een mindfulness training gevolgd en lukt het u niet de geadviseerde vaardigheden te integreren in uw dagelijks leven? Dan kunt u dit individuele assessment traject apart afnemen.

Vergoedingsmogelijkheden

Ziektekostenverzekeraar

Bij verschillende ziektekostenverzekeraars (VGZ,Univé, Umcz, IZA gezond samen en IZA overig) kan in een aanvullende pakket een tegemoetkoming in de kosten worden ontvangen voorde 8 weekse MBSR of MBCT training bij burn-out klachten. Hiervoor is het nodig dat uw huisarts een verwijsbrief schrijft en u de MBSR of MBCT training volgt bij een categorie-1 VVM trainer.

U ontvangt een factuur en betalingsbewijs na afronding van de training die u naar uw verzekeraar kunt opsturen. De vergoeding zal rond de 350 euro zijn. Controleer uw eigen polisvoorwaarden voor de precieze bedragen en specifieke mogelijkheden.

Mantelzorgers

Bij sommige andere verzekeringen en in verschillende gemeentes wordt een training voor mantelzorgers vergoed vanuit de WMO.

 

Werkgevers

Ook is het de moeite bij uw werkgever aan te geven dat u een mindfulness training of een individueel behandeltraject wilt volgen. De effecten van  behandeling of training kunnen ook uw werkgever ten goede komen. De praktijk leert dat meerdere werkgevers de kosten voor behandeling of training in zijn geheel of gedeeltelijk willen betalen.

Indien u een behandelvoorstel wilt ontvangen- welke u aan uw werkgever of eventueel bedrijfsarts wilt voorleggen -zal dit met u tijdens de telefonische kennismaking  worden afgestemd. U blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de maandelijkse facturen aan Zeilen op de Wind.

Beperkte financiële draagkracht

Zeilen op de Wind vergoedt voor diegene met een verminderde financiële draagkracht in onderling overleg ook gedeelten van een mindfulness training. Deze vergoeding komt mede tot stand door de financiële bijdragen van alle werkgevers die de individuele mindfulness trajecten co-financieren.

Vraag naar de mogelijkheden van tegemoetkoming in de kosten.

Kosten emotiegerichte vaardigheidstraining voor ouders en professionele opvoeders

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over mijn zorg? Ik ga graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar ik ben aangesloten om onvrede en klachten over mijn zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan [email protected]. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Cliënten jonger dan 18 jaar én hun (pleeg)ouders of verzorgers kunnen terecht bij het AKJ. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met behandelaar.

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • of mail naar [email protected]
 • Chat met een vertrouwenspersoon op www.akj.nl
   De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00–20.00 uur en op vrijdag van 15.00–17.00 uur.

Incidenten, calamiteiten en klachten worden in het dossier bewaard en elk jaar in zijn algemeenheid worden geëvalueerd. Hiervoor wordt een actielijst bijgehouden. Verbeteringen worden actief doorgevoerd. In 2020, 2021 en 2022 zijn er geen incidenten, calamiteiten of klachten gemeld.

Kwaliteitsborging

Continuïteitswaarborgen

Gedurende de looptijd van de overeengekomen behandelduur heeft de psycholoog een inspanningsverplichting in het vinden van een waarnemer ten gevolge van langdurige afwezigheid of bij voortijdige beëindiging van behandeling. Hiervoor onderhoudt de psycholoog een netwerk van collega’s (o.a met gecontracteerde zorgaanbieder Ambiq) en is er een waarnemingscontract afgesloten met Puur therapie te Nijverdal (zie bijlage waarnemingsovereenkomst).

Niveau- en kwaliteitsgarantie door intervisie en supervisie

De psycholoog is en blijft SKJ geregistreerd aangevuld met bijbehorende lidmaatschappen van ter zake doende beroepsverenigingen o.a NIP, VMBN. Zij houdt zich hierbij aan de beroepscode van psychologen NIP. De psycholoog bewaakt systemisch de inhoudelijk de kwaliteit door volgen van bij- en nascholing, blijft op de hoogte van richtlijnen en door het volgen van structurele intervisie en supervisie. Voldoet aan registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden.

Casuïstiek wordt anoniem ingebracht. Bij tot de persoon te herleiden gegevens zoals bijvoorbeeld bij gebruik van video opnames tbv inter- en supervisie wordt expliciete toestemming gevraagd per sessie (Zie “formulier toestemming video opnames”).

 

Supervisie

2021-Mw I.Rood psychotherapeut en systeemtherapeut erkend supervisor NVRG

2022 Mevr. M. Marissink psychotherapeut en systeemtherapeut erkend supervisor NVRG

2023 mevr AH Vasbo psychotherapeut, psycholoog EFST

Client tevredenheid en Kwaliteitsverbetering

Elke drie jaar wordt een overzicht gemaakt van de totale clienttevredenheid van de afgeronde behandeltrajecten ten behoeve van kwaliteitsbewaking en verbeteringsmogelijkheden van de psycholoog in de directe uitvoering van de zorg. Hiervoor worden de kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijsten van de metingen van formele tussentijdse en eindevaluatie gebruikt. De elementen van bejegening, samenwerking en uitvoering van zorg worden hierbij apart kwantitatief op groepsniveau geëvalueerd. Uitkomsten van dit clienttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt en beschikbaar gesteld (kwalitatieve gegevens alleen na nadrukkelijk toestemming zoals aangegeven in de vragenlijst) via de website van de Praktijk Zeilen op de wind. Incidenten en calamiteiten, klachten en suggesties uit clienttevredenheid worden elk jaar in zijn algemeenheid geëvalueerd. Hiervoor wordt een actielijst bijgehouden. Verbeteringen worden actief doorgevoerd en dat wat werkt en positief wordt geëvalueerd wordt actief behouden.

Samenwerkingspartners in innovatieve projecten voor zorgverbetering

De psycholoog maakt gebruik van een professioneel netwerk van collega psychologen, systeemtherapeuten, en universiteiten te behoeve van zowel diepte als breedte actualisatie van kennis en draagt actief bij aan innovatieve (onderzoeks)projecten. (dit betreft geen onderaannemerschappen)

 • Werkpsycholoog: dhr drs. W. Vrooland registerpsycholoog NIP A&O
 • Buro Braat: dhr P. Braat intermediair voor interim gedragswetenschappers
 • M3Psychologie: mevr. Drs. M. Meijerink klinisch psycholoog
 • Universiteit Twente: dr. M.L. Noordzij UHD positieve psychologie, gezondheid en technologie
 • UMCG dr. M.J. Schoevers UHD gezondheidspsychologie

Privacy

Privacy-regeling en datalek protocol

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende psycholoog, een dossier aanleg. Dit is  een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. In het dossier wordt vastgelegd:
 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt  in behandelovereenkomst en op facturen
 • Geboortedatum van de cliënt in behandelovereenkomst en op facturen
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt in behandelovereenkomst/telefoon/e-mailprogramma – Bij minderjarige cliënten bovengenoemde gegevens van beide ouders en of gezaghebbende volgens de behandelovereenkomst.
 • Huisarts alleen in geval dit nodig wordt geacht, in behandelovereenkomst
 • School van de minderjarige cliënt alleen in geval dit nodig wordt geacht, in behandelovereenkomst
 • Gezondheid; in behandelovereenkomst en papieren dossier
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit, godsdienst of levensovertuiging; in behandelovereenkomst en papieren dossier (indien nodig)
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin. in behandelovereenkomst en papieren dossier (indien nodig)
 • Bij minderjarige cliënten: het is verplicht om beleidsinformatie aan te leveren aan het CBS. Hiervoor is het BSN van de jou noodzakelijk. Je wordt hierover geïnformeerd
Als je psycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Bij ernstige zorgen over je veiligheid of die van anderen zal ik deze zorgen uiten bij belanghebbende partijen zoals huisarts of Veilig thuis. Dergelijke meldingen doe ik altijd met je medeweten . Indien gevraagd verstrek ik inlichtingen aan een vertrouwenspersoon. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie of voor het CBS inzake monitoren van landelijk beleid jeugdzorg.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. De termijn kan langer zijn als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling, bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft.

Bewaren van dossiergegevens en melden van datalek

 • De psycholoog neemt technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
 • De psycholoog werkt met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • De psycholoog werkt met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
 • De psycholoog maakt regelmatig een back-up van cliëntbestanden.
 • De psycholoog maakt regelmatig de laatste versie update van de software waardoor ervoor wordt gezorgd dat de software optimaal beveiligd is.
 • De psycholoog werkt niet samen met externe personen of bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens. Opstellen van verwerkersovereenkomsten hiertoe is NVT.
Bij het optreden van een datalek (bijv verlies usb stick/laptop of ongeoorloofde toegang tot digitale bestanden via hack informeert de psycholoog de cliënten als dit waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. Ik meldt een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. (verlies van persoonsgegevens welke niet meer terug te halen zijn ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).