PRIVACY- regeling en datalek protocol

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psycholoog, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat NAW gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.In het dossier wordt vastgelegd:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en) in behandelovereenkomst en op facturen
 • Geboortedatum van de cliënt(en) in behandelovereenkomst en op facturen
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en) in behandelovereenkomst/telefoon/emailprogramma
 • (Bij minderjarige cliënten bovengenoemde gegevens van beide ouders en of gezaghebbende in behandelovereenkomst)
 • Huisarts alleen in geval dit nodig wordt geacht, in behandelovereenkomst
 • School van de minderjarige cliënt alleen in geval dit nodig wordt geacht, in behandelovereenkomst
 • Gezondheid; in behandelovereenkomst en papieren dossier
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit godsdienst of levensovertuiging ; in behandelovereenkomst en papieren dossier (indien nodig)
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin. in behandelovereenkomst en papieren dossier (indien nodig)
 • Bij minderjarige cliënten: De Psycholoog is verplicht om beleidsinformatie aan te leveren aan het CBS hiervoor is het noodzakelijk dat de psycholoog over het BSN van de client beschikt. De client wordt hierover geïnformeerdAls uw psycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Bij ernstige zorgen over uw veiligheid of die van anderen zal ik deze zorgen uiten bij belanghebbende partijen bijv. huisarts of Veilig thuis. Dergelijke meldingen doe ik altijd met uw medeweten . Indien gevraagd versterk ik inlichtingen aan een vertrouwenspersoon.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële Administratie of voor het CBS inzake monitoren van landelijk beleid jeugdzorg.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).Bewaren van dossiergegevens en melden van datalekken.

 • De psycholoog neemt technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
 • De psycholoog werkt met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • De psycholoog werkt met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
 • De psycholoog maakt regelmatig een back-up van cliëntbestanden.
 • De psycholoog maakt regelmatig de laatste versie update van de software waardoor ervoor wordt gezorgd dat de software optimaal beveiligd is.
 • De psycholoog werkt niet samen met externe personen of bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens. Opstellen van verwerkersovereenkomsten hiertoe is NVT.

Bij het optreden van een datalek (bijv verlies usb stick/laptop of ongeoorloofde toegang tot digitale bestanden via hack informeert de psycholoog de cliënten als dit waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. De psycholoog meldt een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. (verlies van persoonsgegevens welke niet meer terug te halen zijn ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).